หน้าแรก

ระบบรับสมัคร Photak Marathon 2021

สมัครครบกำหนด ระบบจะปิดสมัครระยะนั้นอัตโนมัติ
** ปิดรับสมัคร **
** ปิดรับสมัคร **

** ปิดรับสมัคร **


ตรวจสอบรายชื่อ

*** รายชื่อนักวิ่ง จะขึ้นเฉพาะคนที่ผ่านกันตรวจสอบแล้วเท่านั้น ***

*** นักวิ่งที่พึงสมัคร กรุณารอผู้จัดตรวจสอบ ภายใน 1-2วัน ***


ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข

 1. นักวิ่งที่อาศัยในอำเภอโพธิ์ตาก ณ ปัจจุบัน และ นักเรียนทั่วไป สมัครฟรีเฉพาะระยะ ฟันรัน FUN RUN มีถ้วยรางวัล 1-5 แยกชาย หญิง
 2.  นักวิ่งที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป ได้รับถ้วยฟรีทุกคน แต่ต้องจบการแข่งขัน ใน ระยะมาราธอน และ มินิมาราธอน
 3.  การแบ่งรุ่นกลุ่มอายุ ให้ คํานวณตาม วัน / เดือน / ปีที่เกิด
 4. การผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม
 5. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 6.  ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 7. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว  ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
 8.  เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
 9. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณี
 10. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน  จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 11.  ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน 
 12. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดจากผู้สมัครครบตามเงื่อนไข
 13. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล